KOMUNIKATY


zał. do zarządzenia

24‑03‑2014 17:12:13
Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2014

Wójta Gminy Radomsko

z dnia 21.03.2014r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY RADOMSKO

OGŁASZA

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W:

DZIEPÓŁCI, KIETLINIE, PŁOSZOWIE, STRZAŁKOWIE, SZCZEPOCICACH

1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w § 1- § 3 i w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436, z 2011r. Nr 254, poz. 1526) oraz inna osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

2) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 168),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1388) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem(w zależności, do którego Zespołu się kandyduje):

"Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Dziepółci"

"Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kietlinie"

"Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Płoszowie"

"Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Strzałkowie"

"Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczepocicach"

w terminie do dnia 11.04.2014 r. na adres: Urząd Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego 34,

97- 500 Radomsko lub budynek A, pok. nr 10, w godz. 730 - 1530.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Radomsko, oddzielnym zarządzeniem.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zarządzenie

24‑03‑2014 17:11:10

ZARZĄDZENIE NR 14/2014

WÓJTA GMINY RADOMSKO

z dnia 21 marca 2014r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora:

- Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Dziepółci

- Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kietlinie

- Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Płoszowie

- Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Strzałkowie

- Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczepocicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art.5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póz. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. 2010.60.373 z póz. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

- Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Dziepółci,

- Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kietlinie,

- Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Płoszowie,

- Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Strzałkowie,

- Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczepocicach,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomsko.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Radomsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radomsko

mgr inż. Marian Zaborowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Ciepielewski
email: ploszow.sekretariat@gmina-radomsko.pl tel.:superadmin
, w dniu:  24‑03‑2014 17:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Ciepielewski
email: ploszow.sekretariat@gmina-radomsko.pl tel.:superadmin
, w dniu:  24‑03‑2014 17:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2014 17:10:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie